REGULAMIN
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OCTOPUS
obowiązuje od 04.10.2010 r.

 

I. WARUNKI PRZYJĘCIA I UCZESTNICTWA.

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej.

2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

3. Wniesienie:
    miesięcznej opłaty klubowej w kwocie 138,80 zł
4. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne
    wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.
5. Wysokość opłaty dla każdej grupy  jest jednakowa.
6. Termin zakończenia zajęć jest równoznaczny z zakończeniem roku szkolnego.
    (nie dotyczy grupy sportowej)
7. Po dokonanej wpłacie dowód wpłaty przekazujemy trenerowi prowadzącemu.
      a)  miesięcznej opłaty klubowej regulowana przelewem bankowym na konto klubu.
           WBK S.A      07 1090 1463 0000 0001 1476 4679

      b) opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.

8. Miesięczna opłata klubowa obejmuje:
       a) udział w zajęciach treningowych (ilość zajęć w tygodniu uzależniona jest od grupy pływackiej w której znajduje się uczestnik).
       b) opieka trenerska
       c) wejście na basen
       d) ubezpieczenie
9. Klub nie zwraca uczestnikowi pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału
      w zajęciach.

10. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty.

11. Jedynie zwolnienie lekarskie jest podstawą do zwolnienia z opłaty klubowej.

II. PRZYDZIAŁ DO GRUPY i  HARMONOGRAM ZAJĘĆ
1. Przyporządkowanie uczestnika zajęć do danej grupy odbywa się na podstawie wieku uczestnika oraz sprawdzianu pod względem umiejętności pływackich.

2. Treningi, zajęcia z nauki i doskonalenia pływania odbywają się zgodnie z tygodniowym
     harmonogramem zajęć dla poszczególnych grup.

3. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. W przypadku choroby obowiązuje  
    zwolnienie lekarskie.

4. Zawodników i dzieci biorących udział w zajęciach nauki i doskonalenia pływania przebywających pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.

5. Uczestnik zajęć (lub rodzic) ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie podczas  trwania zajęć, wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów,
    obozów.

6. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie
      i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem  
     do słabszej grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach
     szczególnie uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z klubu.

7. Trener po konsultacji z zarządem klubu ma prawo wnioskować do prezesa klubu
o dyscyplinarne usunięcie zawodnika z klubu. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia składek klubowych również za miesiąc, w którym nastąpiło wydalenie z klubu.

III. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

1. Złożenie pisma o rezygnacji.

2. Zdanie sprzętu sportowego.

3. Rozliczenie składek klubowych.

IV.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu).

2. Pismo z nowego klubu potwierdzające chęć pozyskania zawodnika.

3. Zgoda Zarządu UKS Octopus..

4. Zdanie sprzętu sportowego.

5. Rozliczenie składek klubowych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę

    na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje

    i wysyła trener.

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Koszt opłaty startowej ponosi Klub w przypadku nieobecności  koszt opłaty startowej ponosi zawodnik   Wyjątek !  stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostaje odpowiednio
    wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych
    i wyjazdowych)
. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ponosi klub.

4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę.

    Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.

5. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym
   (dres, koszulka itp.).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH
        ustala Zarząd Klubu w regulaminie obozu.

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla Klubu sprawy,
    organizacja wyjazdu na obozy).