REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 

 1. Zaleca się, aby pobyt grupy zarezerwować wcześniej w kasie Parku Wodnego OCTOPUS. W przypadku braku miejsc, grupa nie mająca rezerwacji, nie zostanie wpuszczona.
 2. Wychowawcy i opiekunowie grup zorganizowanych i szkolnych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru dzieciom znajdującym się pod ich opieką na hali basenowej.
 3. Grupa korzystająca z Parku Wodnego OCTOPUS nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).
 5. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika i basenu rekreacyjnego. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni, może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratownika, w zgodzie z regulaminem atrakcji.

Ratownik ma prawo zweryfikować umiejętności uczestników, w przypadku kiedy istnieje co do nich wątpliwość.

 1. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji Parku Wodnego OCTOPUS.
 2. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Parku Wodnego OCTOPUS.
 3. Ze względu na zaostrzone środki ostrożności związane z utrzymaniem czystości i warunków sanitarno-higienicznych w basenie, opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy (krótkie spodenki, krótki rękaw). Strój ten umożliwi również natychmiastowe wejście do wody w razie konieczności.
 4. Sprzęt do nauki pływania i zabawy w wodzie wydaje ratownik.
 5. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • przyprowadzenie grupy do holu głównego Parku Wodnego i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie pasków z kluczami dla członków grupy oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i informacjami o liczbie, wieku oraz stanie zdrowia uczestników grupy (załącznik 1),
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
 • pouczenie grupy o bezwzględnym zakazie: biegania po korytarzach prowadzących do płyty basenu oraz wokół niecek basenowych oraz skokach do wody bez nadzoru instruktora,
 • opieka nad dziećmi w szatniach basenu,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących oraz dokładnego opłukania ciała,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz przekazanie mu oświadczenia opiekuna grupa (zał. 1), w tym informację o liczbie, wieku oraz stanie zdrowia uczestników,
 • dopilnowanie aby podopieczni przed wejściem do wody uczestniczyli w zbiórce podczas, której ratownik przeprowadzi pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa i zasad korzystania z basenów oraz atrakcji Parku Wodnego,
 • kontrola nad zachowaniem grupy w czasie pobytu w Parku Wodnym,
 • przestrzegania zaleceń ratownika, dotyczących stref opieki/nadzoru nad dziećmi korzystającymi z atrakcji Parku Wodnego OCTOPUS,
 • bezwzględna obecność na niecce basenowej i sprawowanie ciągłej opieki nad uczestnikami na tyle blisko lustra wody, aby widzieć i słyszeć uczestników,
 • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub rekreacyjnego po zakończeniu zajęć,
 • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed, w trakcie i po zajęciach,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie Parku Wodnego,
 • wyprowadzenie grupy z holu głównego Parku Wodnego,
 1. Opiekun pozostaje na niecce basenowej i sprawuje ciągłą opiekę nad bezpieczeństwem i zachowaniem grupy, nawet jeśli prowadzącym zajęcia jest instruktor Parku Wodnego OCTOPUS.
 2. Grupy bez opiekuna, nie będą wpuszczone do Parku Wodnego OCTOPUS (liczba opiekunów musi być zgodna z pkt. 3 regulaminu).
 3. Opiekun grupy oraz jej członkowie zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania ratowników pełniących dyżur, jeśli zaobserwują sytuację mogącą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających w Parku Wodnym OCTOPUS.
 4. Opiekun grupy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ratownika pełniącego dyżur oraz personelu pływalni.
 5. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminom Parku Wodnego OCTOPUS.
 6. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów Parku Wodnego OCTOPUS ratownik lub pracownik pływalni ma prawo do wyproszenia grupy z niecki basenowej.
 7. Grupy zorganizowanie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także wszystkich innych regulaminów Parku Wodnego OCTOPUS oraz atrakcji, które się w nim znajdują.
 8. Park Wodny OCTOPUS zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej octopus.suchylas.pl oraz w kasie Parku Wodnego OCTOPUS
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2017r.