REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

1.     Zjeżdżalnia jest czynna w godz. 6:00-22:45.

2.     Należy stosować się ściśle do poleceń ratowników, pracowników obsługi basenu oraz sygnalizacji świetlnej na wieży; zielone światło oznacza – zjazd, czerwone – oczekiwanie.

3.     Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4.     Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba

5.     Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.

6.     Bezwzględnie zabrania się:

·         wykonywania ślizgu głową w dół w pozycji leżącej

·         wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni

·         wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów

·         stosowania wszelkich niebezpiecznych zabaw np. wyścigi, łączenie się w pociągi

·         wykonywania ślizgu z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu

·         zabrania się wskakiwanie do rynny z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu

wszystkich innych czynności zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze zjeżdżalni

7.     Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.

8.     Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu.

9.     Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia.

10.   Zjazd trwa około 20 sekund.

11.   Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.

12.   Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.

13.   Osobom, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu grozi zakaz wykonywania dalszych zjazdów, a w sytuacjach wyjątkowych – wydalenie z terenu pływalni.

14.   W wypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa korzystania ze zjeżdżalni należy niezwłocznie powiadomić ratownika.

15.   W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni
wszelka odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16.   Dyrekcja Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie zastrzega sobie możliwość interpretacji powyższego regulaminu.