REGULAMIN PARKU WODNEGO OCTOPUS

 1. Park Wodny OCTOPUS jest czynny od godz. 6.00 – 22:45 we wszystkie dni tygodnia. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie zastrzega prawo do wyłączenia określonych obszarów pływalni z użytkowania (stosowna informacja będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń).
 2. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Parku Wodnego OCTOPUS i do jego bezwzględnego przestrzegania.
 3. Nabycie biletu (karty wstępu) jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z Regulaminem i akceptacją wszystkich zawartych w nim punktów.
 4. Dokumenty uprawniające do skorzystania ze zniżki należy okazać przy wejściu, przed wydaniem transpondera z kluczykiem.
 5. Karnet upoważniający do skorzystania z usług Parku Wodnego Octopus należy okazać przy wejściu, przed wydaniem transpondera z kluczykiem.
 6. Klienci chcący skorzystać z usług Parku Wodnego Octopus zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych (gotówka lub karta płatnicza).
 7. Nie zastosowanie się do pkt. 4 i 5 powyższego Regulaminu skutkuje naliczeniem opłaty jak za bilet wstępu NORMALNY (zgodnie z obowiązującym cennikiem w Parku Wodnym Octopus) a w przypadku karnetu – brakiem możliwości rozliczenia środków z karnetu.
 8. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego Octopus obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  1. zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń i ich przestrzegania.
  2. stosowania się do znaków informacyjnych nakazu i zakazu umieszczonych w obiekcie.
  3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników obiektu, a także komunikatów podawanych przez głośniki.
  4. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 9. Z pływalni mogą korzystać wyłącznie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które wykupiły bilet wstępu lub zawarły umowę z Parkiem Wodnym Octopus w Suchym Lesie:
  1. umiejące pływać,
  2. dzieci do lat 10-ciu wyłącznie pod stałą opieką i stałym nadzorem osoby pełnoletniej. Opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
  3. uczące się pływać – pod opieką instruktorów zatrudnionych przez Park Wodny.
  4. osoby niepełnosprawne wyłącznie ze swoim  pełnoletnim opiekunem. Opiekunowie osób niepełnosprawnych  zobowiązane są do całkowitej opieki nad osobą niepełnosprawną i  ponoszą pełną odpowiedzialność za jego pobyt na terenie kompleksu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych  zwolnieni są od opłaty wstępu do Parku Wodnego Octopus.
 10. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  2. których choroba może być niebezpieczna dla innych użytkowników
  3. których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  4. z chorobami: skóry (grzybice, egzemy, liszaje itp.), górnych dróg oddechowych (katar, kaszel itp.), układu wydalania,
  5. uczulone na środki odkażające
  6. z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry (niezabliźnione rany) i opatrunkami.
  7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wygląd skóry klienta budzi poważne wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie są upoważnieni do żądania od klienta orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kąpieli w basenie oraz stwierdzającego, że dana choroba, w tym skórna, nie jest zakaźna – pod rygorem odmówienia wstępu na teren basenu.
 11.    Ostatni klienci wchodzą na pływalnię nie później niż 60 minut przed zamknięciem.
 12. Z usług strefy basenowej może jednocześnie korzystać max. 130 osób.
 13. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie może czasowo ograniczyć ilość osób korzystających z Parku Wodnego Octopus.
 14. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni w miejscu oznaczonym odpowiednim znakiem, obowiązuje zmiana obuwia na czyste obuwie specjalne basenowe (np. typu klapki).
 15. Przebywanie na hali z nieckami basenowymi dozwolone jest wyłącznie w obecności ratowników.
 16. Każdorazowo – przed wejściem na halę pływalni – korzystający zobowiązani są do kąpieli pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp.
 17. Każdorazowo po korzystaniu z toalety należy ponownie umyć się pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 18. Osoby korzystające z pływalni muszą posiadać strój kąpielowy bez kieszeni przylegający do ciała oraz obuwie typu klapki.
 19. Pływalnia objęta jest dozorem służby ratowniczej w godzinach otwarcia, tj. 6.00 – 22:45.
 20. Ratownicy ubrani są w stroje w kolorze jaskrawym z napisem RATOWNIK.
 21. Sygnał dźwiękowy (gwizdek, krótki dzwonek, gong) lub komunikat słowny bezwzględnie zobowiązuje korzystających do zastosowania się do poleceń ratownika.
 22. W razie niebezpieczeństwa, ratownik nakazuje kąpiącym się osobom natychmiastowe wyjście z wody (dwa długie gwizdki).
 23. Zabrania się korzystania z basenu podczas prowadzenia akcji ratowniczej
 24. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki i doskonalenia pływania mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy zatrudnieni przez Gminny Ośrodek Sportu w Suchym lesie. Osoby nie będące pracownikami Parku Wodnego Octopus, które będą prowadzić zajęcia nauki pływania będą natychmiast usuwane z obiektu.
 25. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla grup odbywać się mogą tylko za zgodą Dyrekcji Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie na podstawie zawartej umowy.
 26. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki i doskonalenia pływania odbywają się równolegle według ustalonego rozkładu zajęć.
 27. Korzystających z basenu, sauny i zjeżdżalni, obowiązują szczegółowe regulaminy  dotyczące tych usług oraz przepisy niniejszego regulaminu. Szczegółowe regulaminy dostępne są przy wejściach do sauny i zjeżdżalni. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników.
 28. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.
 29. Osoby pływające szybko ( sportowo) oraz korzystające podczas pływania z dodatkowych akcesoriów typu płetwy czy wiosełka/ klapki etc. zobowiązane są do pływania na wyznaczonym do tego torze – tor nr 4 ( w godzinach 6.00-23.00) i tor nr 5 ( w godzinach 6.00-8.00 oraz 21.00-23.00)
 30. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób trzecich, a w szczególności zabronione jest:

–     bieganie po hali basenu,

–     używanie sprzętu z elementami szklanymi (kosmetyków w szklanych opakowaniach, okularów itp.),

– posiadanie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.), narzędzi i innych niebezpiecznych    przedmiotów,

–     pływanie w innych okularach niż pływackie,

–     wykonywanie skoków do wody; wyjątkiem są zawody sportowe i zajęcia nauki pływania,

–     wykonywanie ćwiczeń bezdechowych bez nadzoru instruktora lub ratownika,

–     niszczenie urządzeń i sprzętu Parku Wodnego,

–     wszczynanie fałszywych alarmów

–     wrzucanie do wody jakichkolwiek przedmiotów

–     wprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt,

–     używanie aparatów fotograficznych, kamer oraz telefonów komórkowych w szatniach i na hali basenowej bez zgody Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

–     wnoszenie i spożywanie napojów oraz produktów spożywczych (w tym gum do żucia) poza miejscami do tego przeznaczonymi,

–     palenie tytoniu i zażywanie środków odurzających,

–     wnoszenie i picie alkoholu,

–     załatwianie potrzeb fizjologicznych w wodzie,

–     pozostawianie małych dzieci bez opieki.

 1. Dyrekcji Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi traktowana będzie jako przyznanie, że osoba ta znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, co skutkować będzie wydaleniem z pływalni.
 2. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia transpondera z kluczykiem do szafki w szatni, będzie pobierana opłata 70 zł.
 4. W celu ochrony przed kradzieżą zaleca się pozostawianie rzeczy wartościowych w depozycie.
 5. Obiekt jest monitorowany. Kamery znajdują się w holu głównym, widowni, korytarzach i na hali basenowej.
 6. Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu bez zezwolenia Dyrektora jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług oraz prywatnej nauki pływania .
 7. O rzeczach zagubionych/zaginionych na terenie Parku Wodnego należy niezwłocznie zawiadomić obsługę. Rzeczy znalezione należy odnieść do pokoju ratowników lub do kasy.
 8. Skargi i wnioski należy składać Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie.
 9. Naruszający porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwani z obiektu bez prawa do zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu
 10. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
 11. Ratownicy i pracownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 12. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie zastrzega możliwość kontroli przebiegu i formy wszystkich zajęć, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania Regulaminu – zakazania dalszego korzystania z pływalni.

Niniejszy materiał podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24 poz. 83 z 1994r z późniejszymi zmianami). Używanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych materiałów w jakiejkolwiek formie nie jest możliwe bez pisemnej zgody Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie.