REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

 

 1. Wodny plac zabaw WIBIT znajduje się na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie.
 2. Osoby korzystające z wodnego placu zabaw zobowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Parku Wodnego w Suchym Lesie.
 3. Wodny plac zabaw WIBIT w sezonie wakacyjnym 2017 czynny będzie w godzinach od 10:00 do 20:00.
 4. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw WIBIT dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać oraz powyżej 6 roku życia.
 5. Ratownik ma prawo zweryfikować umiejętności osób chcących skorzystać z wodnego placu zabaw w przypadku, kiedy istnieje co do nich wątpliwość.
 6. Dzieci umiejące pływać, do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw WIBIT wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 12osób, nie więcej niż dwie osoby na elemencie.
 8. Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć: zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty, które mogłyby spowodować uszkodzenie materiału.
 9. Uszkodzenia materiału (np. rozdarcie, przebicie, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem) z winy korzystającego skutkować będzie obciążeniem kosztami naprawy.
 10. Osoby, które zauważą wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w zamocowaniach, szczelności itp. proszone są o natychmiastowe powiadomienie najbliższego ratownika lub pracownika Parku Wodnego OCTOPUS.
 11. Na terenie Wodnego Placu Zabaw WIBIT kategorycznie zabrania się:

(a)   skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;

(b)  korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);

(c)  zabrania się przepływania pod modułami ;

(d)  zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;

(e)  wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.

 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
 2. Osoby naruszające porządek publiczny, punkty regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników, mogą być usuwane z terenu pływalni, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 3. Korzystanie z Toru WIBIT jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać Dyrekcji Gminnego Ośrodka w Suchym Lesie.
 5. Dyrekcja Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz godzin dostępności Wodnego Placu Zabaw WIBIT.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 07.07.2017 r i obowiązuje każdorazowo do chwili demontażu placu zabaw.